Meritve prezračevanja in regulacija

Zrak v prostoru mora biti svež in prijeten, brez vonjav in ne sme ogrožati zdravja ljudi v prostoru.

Izvajalec vgradnje prezračevalnega sistema mora le-tega pred preizkusom hidravlično uravnovesiti in nastaviti skladno s podatki iz projektne dokumentacije ter dokazati njegovo zračno tesnost. Izvajalec mora v dogovoru z investitorjem najpozneje do tehničnega prevzema poskrbeti za preizkus sistema. Izvajalec mora poskrbeti za preizkus funkcionalnosti sistema, ki se izvede pred količinsko nastavitvijo zračnih tokov. Pred preizkusom funkcionalnosti sistema se preveri pravilnost izvedbe sistema, da sprememba funkcionalnosti sistema ne bi vplivala na zračne tokove. Funkcionalnost električne opreme prezračevalnega sistema se preizkusi po priključitvi na električno omrežje. Zračni kanali morajo biti čisti.

Načrtovani tlačni pogoji, kakovost zraka, tok zraka, karakteristike električnih naprav in drugi načrtovani podatki se preverjajo z meritvijo pretoka zraka ali z meritvijo padcev tlaka ali z dimnim preizkusom. Meritve se opravijo z merilnimi instrumenti, skladno z meroslovnimi predpisi. Preizkus sistema mora zajemati tudi meritve hrupa po veljavnih predpisih o hrupu v naravnem in življenjskem okolju in o zvočni zaščiti stavb.

Preizkusni postopek in merilne metode, skupna celotna kontrola, preizkus delovanja, preizkusne in specialne meritve prezračevalnega sistema se izvajajo skladno s standardom SIST prEN 12599.

Izvajalec mora o pregledih, preizkusih, merjenjih, količinski nastavitvi zračnih tokov, nastavitvi avtomatske regulacije in kontrole izdelati zapisnik, ki ju izroči investitorju oziroma lastniku po opravljenih preizkusih oziroma najpozneje ob predaji sistema.