SUBVENCIJA EKO SKLADA

Za večino prezračevalnih naprav z rekuperacijo ki jih vgrajujemo, so vam na voljo nepovratne finančne spodbude Slovenskega okoljskega javnega sklada, Eko sklada kar pomeni, da lahko pri Eko skladu, uveljavljate nepovratne finančne spodbude v višini do 25% od priznanih stroškov vrednosti vaše naložbe (trenutni javni poziv). Na javnem pozivu lahko sodeluje fizična oseba, ki je investitor in lastnik nepremičnine, ali ožji družinski član, ali najemnik s pisnim soglasjem lastnika.

Subvencionirana je celotna naložba, in sicer vsi sestavni deli prezračevalnega sistema, vključno z montažo le tega. Naložba mora biti izvedena na stanovanjski stavbi. Naložba pa pred oddajo vloge ne sme biti izvedena. V nasprotnem primeru vlagatelj ni upravičen do nepovratne finančne spodbude.

Pomagamo vam pri pripravi dokumentacije, ki jo morate posredovati na Eko sklad.

Kot je navedeno, postopek velja samo za samostojen ukrep montaže hišnega prezračevanja z rekuperacijo pri sanacijah in novogradnjah, če je vlagatelj fizična oseba in gre za stanovanjsko enoto. Vlogi, ki jo pravilno izpolnite in vložite na Eko sklad, je potrebno priložiti veljaven predračun izvajalca, ki vam ga pripravimo mi, iz katerega so razvidni stroški za nakup in vgradnjo oz. montažo ene od oblik centralnega sistema prezračevanja ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo). Poleg predračuna je potrebno vlogi priložiti tudi fotografijo hišne številke ali kopijo gradbenega dovoljenja in fotografijo notranjih sten prostora, kjer bo vgrajena prezračevalna naprava iz katere mora biti razvidno, da investicija še ni bila izvedena. Iz fotografij mora biti razviden tudi datum, ko je bila fotografija posneta. Vlogo skupaj s prilogami je potrebno oddati v času, ko je razpis odprt in se je nanj možno prijaviti.

Takoj za tem je že mogoče pričeti z izvajanjem del, in sicer ne glede na to ali je Eko sklad vašo vlogo že vzel v obravnavo ali ne.

Ko prejmete potrditev Eko sklada, da je vaša vloga za pridobitev nepovratne finančne vzpodbude odobrena, imate 6 mesecev časa, da izvedete celotno investicijo. Ko je investicija zaključena, izpolnite obrazec izjave o zaključku naložbe, fotografirate dele prezračevalnega sistema in priložite izvirnik računa skupaj z dokazili o plačilu. Mi pa vam pripravimo izjavo izvajalca, da je investicija zaključena in da je vse vgrajeno po veljavnih predpisih. Znotraj 6 mesečnega obdobja je potrebno vse navedeno posredovati na Eko sklad.

Eko sklad bo po pregledu dokumentacije bodisi zahteval dodatno dokumentacijo ali pa na osnovi ustrezno predložene dokumentacije izplačal subvencijo na vaš osebni račun, ki ga boste navedli v vlogi. Višina subvencije se določi na osnovi predračuna, oziroma ponudbe izvajalca in se v primeru povečanja vrednosti del ne more zvišati, zato je pomembno, da predračunska vrednost zajema vsa dela in potreben material za izvedbo.

Več o subveniciji Eko sklada si lahko preberete na http://www.ekosklad.si/